چهارشنبه 6 مهر 1401 شمسی /9/28/2022 10:19:54 PM
  • گروه مطلب:| خبر| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:47796
  • زمان انتشار:سه شنبه 25 مرداد 1401-8:59
  • کاربر:
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد:

افغانسـتان بـه عنـوان کشـور همسـایه میتوانـد شـریک مناسـبی بـرای گسـترش روابـط اقتصـادی بین‌المللـی ایـران باشـد. 
بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی افغانستان در توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی ایران

بخصـوص بـه لحـاظ ظرفیتهـای بـالای معدنـی ایـن کشـور، گسـترش تعامـات دو جانبـه میتوانـد منافـع کشـور مـا را افزایـش دهـد. البتـه بـه دلایلـی از قبیـل مشـکلات امنیتـی، چالش‌هـای مربـوط بـه قبیله‌ای بودن سـاختار سیاسـی اداره آن و غیـره جنبه‌هـای مختلـف سـرمایه‌گذاری شـرکتهای ایرانـی در آنجـا بایـد بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار گیـرد. Itsr.irمطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین