سه شنبه 14 تير 1401 شمسی /7/5/2022 11:29:06 AM
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد:

ایـن گـزارش نشـان می‌دهـد شهرسـتان‌های کشـور در کـدام فعالیتهـای صنعتـی، معدنـی و تجـاری دارای ظرفیـت بالقـوه می‌باشـند.
پتانسیل‌های بالقوه استقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری

به گزرش بیرونیت، برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین