دوشنبه 8 آذر 1400 شمسی /11/29/2021 11:43:15 AM
  • گروه مطلب:| خبر| معدن| فارسی|
  • کد مطلب:30404
  • زمان انتشار:چهارشنبه 28 مهر 1400-22:26
  • کاربر:
در پنجمین دوره ممیزی عملکرد HSEE شرکت های تابع ایمیدرو صورت گرفت:

در پنجمین دوره ممیزی عملکرد HSEE ایمیـدرو (در سـال ۹۹ )۴۴ شـرکت ارزیابـی و عملکـرد آنهـا در ۵ سـطح (خیلـی ضعیف، ضعیف، متوسـط، خوب و عالـی) با تفکیک امتیاز زیـر ۱۰۰ تا ۵۰۰ بررسـی شـد و در این میان شرکت فولاد سفیددشت با کسـب امتیاز ۳۸۷ در جمع شرکت های برگزیده در ((سطح خوب)) قرار گرفـت و از عملکـرد این شـرکت در حـوزه HSEE تقدیر به عمـل آمد.
تقدیر از شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

به گزارش بیرونیت، مصطفی فلاحـی سرپرسـت واحد منابع انسـانی شـرکت فـولاد سفیددشـت در این خصـوص گفت: اهتمام ویژه شرکت فولاد سفیددشت به مسائل ایمنی، بهداشت، محیط زیسـت و انرژی منتج به دریافت لوح تقدیر و تندیس شـرکت برتر از طرف سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران برای سـومین سـال گردیده اسـت.
وی افزود: برای تحقق این هدف و استمرار جایگاه عملکردی خوب در بین معادن و صنایع معدنی ایـران فعالیت هایـی ازجملـه به کارگیـری نیروهـای متخصـص، اولویـت قـرار دادن تأمیـن تجهیـزات ایمنـی، تجهیـز ایسـتگاه آتشنشـانی، آمـوزش تخصصـی نیروهـای آتشنشـانی و خریـد تجهیـزات پیش بیمارسـتانی مطابـق بـا الزامـات وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی در شـرکت فـولاد سفیددشـت در حـوزه ایمنـی، بهداشـت و محیط زیسـت صـورت پذیرفتـه اسـت.
میترا شـکوهی رئیس واحـد HSEE نیـز در این خصـوص عنوان کرد: اسـتقرار سیسـتم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۴۵۰۰۱ ISO ،سیستم مدیریت محیط زیست ۱۴۰۰۱ ISO ،استقرار سیستم ارزیابی عملکـرد پیمانـکاران در حـوزه HSEE ،اجرایـی کـردن پروژه هـای ارزیابی ریسـک HAZOP& HAZAN، HAZID و JHA ،پیاده سازی نرم افزار SDS ،اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، پایش سلامت شغلی کارکنان، رعایت قوانین و مقررات سازمان های نظارتی و ایجاد سیستم نظارتی مؤثر در راسـتای کاهش حوادث از دیگر اقدامات این شـرکت در حوزه HSEE بوده اسـت.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین